Проект RAMSAT – Среща 12.11.2020

На 12.11.2020 г. в гр. Плевен се проведе третата от общо планираните шест срещи на представителите на групата на местните заинтересовани страни по проект PGI06218, RAMSAT, „Съживяване на отдалечени и планински райони чрез устойчив алтернативен туризъм“, финансиран по Програма Интеррег Европа 2014-2020.

Целта на третата среща на групата на местните заинтересовани страни беше:

– да информира заинтересованите страни за добрите практики, представени по време на Тематичен семинар „Използване на природното наследство в екотуризма“;

– да обсъдят възможностите за адаптиране и внедряване на представените добри практики на местно ниво;

– да събере информация за допълване на SWOT анализа на активите, предизвикателствата и потенциалите, свързани с прилагането на стратегиите за екотуризъм в региона;

– да представи следващото събитие по проекта – тематичен семинар „Използване на природното наследство в приключенския туризъм“ и да предложи добри практики в региона, които да бъдат представени в тематичния семинар;

– да номинира представители на групата на местните заинтересовани страни, които ще участват в тематичния семинар „Използване на природното наследство в приключенския туризъм“.

Г-жа Илиана Георгиева-Велковска представи проект „Съживяване на отдалечени и планински райони чрез устойчив алтернативен туризъм“ RAMSAT – партньорство, дейности, които ще бъдат изпълнени, основните цели, цели и крайни резултати, които трябва да бъдат постигнати през двете фази на проекта. Беше отделено специално внимание на събитията по проекта – срещи на местните заинтересовани страни, междурегионални семинари и тематични семинари, както и тяхното значение във връзка с обучителния процес по време на първата фаза на проекта. Изяснено бе как обменът на опит ще се превърне в реална проекти, които ще бъдат разписани и изпълнени през втората фаза на проекта.

Г-жа Георгиева-Велковска сподели с местните заинтересовани страни кои добри практики в екотуризма бяха представени от екипа на проекта по време на тематичния семинар, а именно: Проект NATBIOT, ROBG-356 „Природно наследство – услуги, свързани с природни и биологични ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на програма Interreg VA Румъния-България и „Детски еко лагер в село Стакевци“.

Добрата практика NATBIOT беше представена като подходяща за трансфер в региони, където има обекти на природно и културно наследство с ниска популярност и голям потенциал за приходи. Той е особено подходящ за отдалечени и трансгранични райони, с ресторанти и хотели с малък капацитет, които предлагат домашен уют и условия за зелен туризъм.

Подходът NATBIOT взема предвид приликите и допълненията между граничните зони по отношение на познаване / популяризиране на природното и културното наследство, природните ресурси и свързаните с тях съоръжения настаняване, хранене, транспорт, развлекателни услуги.

Партньори по проект RAMSAT са:

  1. Сдружение на общините Алто Алентехо – Португалия;
  2. Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт“ – България;
  3. Регионална агенция за развитие на Засавие – Словения;
  4. Регионално правителство на Теруел – Испания;
  5. Партньорство за селски райони в Дери – Ирландия;
  6. Община Рашинари – Румъния;
  7. Агенция за регионално развитие на Алба Юлия – Румъния.