Румънското движение за качество

е бенефициент по проект NATBIOT - „Natural heritage - natural/bio resources’ services”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Интеррег V-A Румъния-България, приоритетна ос: 2, ключова област на интервенция: 2.1, Код на проекта ROBG-356, изпълняван 18 месеца в партньорство с Национален център за информационно обслужване – Плевен (НЦИО).
Сума на приноса на ЕС: 395.306,31 евро.

Целта на проект NATBIOT - „Natural heritage - natural/ bio resources’ services” е да създаде общи иновативни туристически продукти с марката NATBIOT и да подобри качеството и маркетинга на услугите в туризма, което да доведе до устойчива употреба на природно и културно наследство и ресурси в целевата транс гранична зона: Долж, Олт, Мехединци (Румъния) – Видин, Монтана, Враца и Плевен (България).