Тематичен уеб семинар PGI06218 RAMSAT – популяризиране на проект NATBIOT

На 22.10.2020 се проведе Тематичен уебинар „Използване на природното наследство екотуризъм“ в рамките на изпълнението на Проект PGI06218, RAMSAT, „Съживяване на отдалечени и планински райони чрез устойчив алтернативен туризъм“, финансиран по Програма Интеррег Европа 2014-2020. Организатор на събитието беше партньор 6 –  Община Рашинари, Румъния.

Българският партньор по проекта Сдружение Еврорегион Плевен-Олт беше представен на събитието от Илиана Георгиева, Мениджър проект и Диана Митева, Финансов експерт по проект RAMSAT.

Целта на събитието беше да се представи развитието на екотуризма в шестте партньорски региона и да се споделят добри практики в тази област от партньорите по проекта.

Сдружение Еврорегион Плевен-Олт представи пред партньорската мрежа и заинтересованите страни добрите практики в екотруизма Проект NATBIOT, ROBG-356 „Природно наследство – услуги, свързани с природни и биологични ресурси“, съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Интеррег V-A Румъния-България и „Детски еко лагер в село Стакевци“.

 

Проект NATBIOT, ROBG-356 „Природно наследство – услуги, свързани с природни и биологични ресурси“ беше представен по отношение на партньорство, проектни дейности, ресурси за реализиране, потенциал за трансфер, доказателство за успехи и четирите туристическите маршрути, разработени в рамките на проекта.

Добрата практика NATBIOT бе представена като подходяща за трансфер в региони, където има обекти на природно и културно наследство с ниска популярност и висок потенциал за реализиране на приходи. Той е особено подходящ за отдалечени и трансгранични райони, с ресторанти и хотели с малък капацитет, които предлагат домашен комфорт и условия за „зелен туризъм“.

Подходът NATBIOT взима предвид приликите и допълненията между граничните зони по отношение на познаване/популяризиране на природното и културното наследство, природните ресурси и свързаните с тях съоръжения настаняване, хранене, транспорт, развлекателни услуги.

Сред участниците в уебинара най-голям интерес предизвика общата марка NATBIOT.

 

Проект RAMSAT се съсредоточава върху 4 форми на устойчив алтернативен туризъм:

– Екотуризмът като форма на отговорно пътуване до природни зони, опазваща околната среда и поддържаща благосъстоянието на местните хора;

– Приключенски туризъм, който включва проучване и пътуване до отдалечени райони и практикуване на дейности на открито (т.е. походи, катерене, колоездене, парапланеризъм, рафтинг);

– Културен туризъм, свързан с културната идентичност на региона, по-специално начин на живот, история, архитектура, религия и други елементи, които помагат за формирането му;

– Селският туризъм, като начин за включване и облагодетелстване на селските общности, като същевременно запазва средата им, кани туриста да участва в дейности, начина на живот и традиции на приемащата общност.

Основната цел може да бъде обобщена в:

– увеличаване на броя посещения на културно и природно наследство и атракции;

– увеличаване на размера на инвестициите за насърчаване, опазване и подобряване на природното и културното наследство.

Партньори по проекта са:

  1. Сдружение на общните Алто Алентехо – Португалия;
  2. Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт“ – България;
  3. Регионална агенция за развитие на Засавие – Словения;
  4. Регионално правителство на Теурел – Испания;
  5. Пратньорство за селски райони в Дери – Ирландия;
  6. Община Рашинари – Румъния;
  7. Агенция за регионално развитие на Алба Юлия – Румъния.