Консултантски услуги

NATBIOT да се стартира консултантска и обща обучителна услуга за сертифициране на системата за управление на качеството за 8 единици в областта на туризма в междурегионалната област. Това сертифициране е само първата стъпка в процеса на сертифициране. Консултантската услуга, която ще бъде предоставена чрез проекта, ще има следните дейности:

  • диагностика на първоначалната ситуация в системата за управление на качеството и обучение на персонала по отношение на изискванията на стандарта ISO 9001: 2015;
  • развитие / ревизия на системата за управление на качеството, в съответствие с ISO 9001: 2015;
  • предоставяне на техническа помощ на бенефициента за внедряване на системата за управление на качеството;
  • оценка на системата за управление преди започване на процедурите за сертифициране;
  • помощ при подготовката на сертификатния файл;
  • техническа помощ за закриване на несъответствията, установени по време на оценките на трети страни (ако има такива).